สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ


     ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๘ (จังหวัดสงขลา) และศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (จังหวัดยะลา) ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

ภาพการตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๘ (จังหวัดสงขลา)ภาพการตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (จังหวัดยะลา)

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 งดการประชุมเดือน ธ.ค. (2 - 3 ธ.ค. 56)   [28 พฤศจิกายน 2556]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖   [26 พฤศจิกายน 2556]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) จ.พังงา   [25 พฤศจิกายน 2556]
 ขอให้ชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ   [25 พฤศจิกายน 2556]
 นัดตรวจสุขภาพตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   [25 พฤศจิกายน 2556]
 การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖   [18 พฤศจิกายน 2556]
 สรุปผลการแถลงแผนการต่อสู้เพื่อเอาชนะในระดับหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๗   [18 พฤศจิกายน 2556]
 แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   [07 พฤศจิกายน 2556]
 สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์   [06 พฤศจิกายน 2556]
 ประกาศผลการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖   [04 พฤศจิกายน 2556]
 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด   [04 พฤศจิกายน 2556]
 การจัดทำบันทึกนักปกครอง ปี ๒๕๕๗   [01 พฤศจิกายน 2556]
 คำสั่งมอบหมายภารกิจให้ ร.ปมท. และ ผต.มท. ปฏิบัติราชการแทน ปมท. และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปมท.   [01 พฤศจิกายน 2556]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖   [30 ตุลาคม 2556]
 แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปราชการตามโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุลสำหรับบุคลากร ปค. ส่วนกลางฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๒)   [22 ตุลาคม 2556]
[1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 17/04/14ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟราชสีห์ ประจำปี 2557 รอบการกุศล วันเสาร์ที่ 17 พ.ค. 57 ณ สนามพัฒนากอล์ฟคลับฯ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดต่อได้ที่ สล.ปค./สน.อส. โทร. 025495352,029069305,027917218 หรือ http://secre
 17/04/14มท. เปลี่ยนแปลงการรายงานผลมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตร น.มท. ด่วนที่สุด ที่๐๓๑๐.๓/ว๓๙๙๖ ลว.๑๐เม.ย.๕๗ จาก ๒๕ เม.ย. เป็น ๒๒ เม.ย. ๕๗ ก่อน ๑๒.๐๐ น.
 10/04/14ขอเชิญรดน้ำและขอรับพรจาก ผอ.สส. ในวันศุกร์ที่ 11 เม.ย. 57 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม วปค.
 10/04/14สำหรับผู้ที่ไม่ได้นำบัตรเข้าเฝ้าฯมา ให้นำบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนไป ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระราชวังที่หน้าประตูวังด้านถนนราชวิถี เพื่อขอออกบัตรใหม่แทนและห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร ค
 10/04/14ท่านศิริพงษ์ ห่านตระกูล อปค. เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย ใน วปค. วันที่ 21 เม.ย. 57 ดังนี้ เวลา 10.00 น. พิธีเปืดหลักสูตร สมต.อ. อาเซียน รุ่น 2 รร.สส./เวลา 11.00 น. พิธีเปิดหลักสูตร ประธานชมรม กน.ผ
 10/04/14ขอให้ นอ. เข้าอบรมโครงการจัดทำแผนฯ รุ่นที่ 2-9 อย่างต่อเนื่องและนำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอมาด้วย
 09/04/14มท.แจ้งหลักเกณฑ์โครงสร้างการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนฯ รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ สนผ. สป.มท. www.ppb.moi.go.th
 09/04/14เชิญประชุม สส. ในวันที่ 11 เม.ย. 57 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกเทคโนโลยีการฝึกอบรม วปค.
 09/04/14เชิญประชุมโครงสร้าง สส. ในวันที่ 10 เม.ย. 57 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึก อธ.วปค.
 02/04/14ด่วน ปปส.จะปิดระบบ nispa การประเมิน ม./ช.ในวันที่ ๕ เม.ย.ขอให้เร่งดำเนินการด่วน
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ พรตั้งจิตลิขิต

< เมษายน  2557>
อาพฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com