สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบผู้อำนวยการกองการสื่อสาร มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ สส. ภาพบรรยากาศการประชุมกองการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ๒ ชั้น ๕กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการกองการสื่อสารและคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๙ (สงขลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๙ (สงขลา) และตรวจติดตามงาน cctv และวิทยุสื่อสาร. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๓ (ยะลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๑๓ (ยะลา) พร้อมได้ปลูกต้นไม้ ไว้เป็นที่ระลึก
ภารกิจสนับสนุนการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต โดยมีท่านรองอธิบดีกรมการปกครอง ประดิษฐ์ ยมานันท์ ตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมงานกองการสื่อสาร กรมการปกครอง ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (สกลนคร) ได้ร่วมกับคณะของท่านปลัดจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมส่วนราชการประจำจังหวัด และสนับสนุนเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำที่ จำนวน ๒ เครื่อง และชนิดมือถือ จำนวน ๕ เครื่อง ให้กับกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร(งานกาชาด)

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จชต. (แจ้ง ศ.ยะลา)   [08 เมษายน 2558]
 ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดทดส$   [30 มีนาคม 2558]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [30 มีนาคม 2558]
 โครงการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ   [30 มีนาคม 2558]
 การพิมพ์หนังสือราชการ   [27 มีนาคม 2558]
 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเฉลิมพระเกียรติฯ   [24 มีนาคม 2558]
 การใช้ระบบรับส่งหนังสือราชการของ ปค. และการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์   [24 มีนาคม 2558]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘   [24 มีนาคม 2558]
 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๕๓ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๕๘   [17 มีนาคม 2558]
 การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนราชการและการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำส่วนราชการ   [10 มีนาคม 2558]
 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง แจ้งข้อมูลทางการปกครอง   [10 มีนาคม 2558]
 พ.ร.ฎ.เปลี่ยนเขต อ.ท่าปลา กับ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๘   [06 มีนาคม 2558]
 การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ตามโครงการ "เยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ ๑"   [03 มีนาคม 2558]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [27 กุมภาพันธ์ 2558]
 เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือเพื่อเข้าร่วมโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘   [27 กุมภาพันธ์ 2558]
[1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 28/04/15 เชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียง อปค.มอบนโยบายแก่ข้าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 28 เม.ย.58 เวลา 09.00 น.ทาง Radio online www.comdopa.com
 27/04/15จาก20/4/58/20.20-20.00น./NBTมีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติแถลงร่างรัฐธรรมนูญจึงขอเปลี่ยนแปลงการออกอากาศสารคดีโทรทัศน์ชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็น27/4/58/โครงการปรับปรุงและขุดลอกหนองกกโ
 25/04/1528/4/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อยผ. เรื่องการปรับปรุงแบบบ้านเพื่อประชาชน
 25/04/1528/4/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.สระแก้ว เรื่องการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ&เชิญเที่ยวเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา
 25/04/1527/4/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง รองผวก.กฟภ.(วิลาศฯ)เรื่อง กฟภ.พร้อมรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 24/04/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-reportประจำสัปดาห์(24เม.ย.58เวลา14.30น.)แล้วปรากฏว่ายังมี จ.ที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.ชลบุรี 2.นครราชสีมา 3.นราธิวาส. 4.ปราจีนบุรี 5.ลำพูน 6.สุพรรณบุรี 7.สุราษฏร์ธานี
 23/04/15กำหนดการเข้าเฝ้าฯรับสายสะพายเฉพาะชั้น ม.ป.ช.,ม.ว.ม.และ ป.ช.(สาย2,3และ4)ใน 30 เม.ย.58 ผู้เข้าเฝ้าฯโดยรถกรม ออกเดินทางเวลา 10.00น.สำหรับ ป.ม.(สาย1)ยังไม่โปรดเกล้าฯ หากมีหมายกำหนดการเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบโ
 22/04/1523/4/58/12.05 น.FM 91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อพช.เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
 22/04/15ปค.ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค.ครั้งที่ 4/2558 ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunked Radio ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ค.58 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
 22/04/15เชิญประชุม ปค.ครั้งที่ 4/2558 ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ค.2558 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม1 ปค.ชั้น2 ตึก ปค.หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค.ภายในวันที่ 24 เม.ย.2558 ก่อนเวลา 16.00 น.
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองนายสุวัฒน์ จันทร์สุข

< เมษายน  2558>
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com