สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ


     การประชุมผู้บริหาร และ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง กองการสื่อสาร ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

  

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   [29 สิงหาคม 2557]
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี   [28 สิงหาคม 2557]
 ข้อสั่งการในที่ประชุม ปค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗   [28 สิงหาคม 2557]
 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗   [28 สิงหาคม 2557]
 ขอส่งกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า   [28 สิงหาคม 2557]
 สรุปประเด็นจากรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"   [26 สิงหาคม 2557]
 การแอบอ้างชื่อบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อขอเข้าร่วมประชุม ขอข้อมูลทางราชการฯ   [26 สิงหาคม 2557]
 แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล   [26 สิงหาคม 2557]
 แนวทางการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์   [20 สิงหาคม 2557]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ 4/2557   [20 สิงหาคม 2557]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [13 สิงหาคม 2557]
 ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศ.สงขลา และ ศ.ยะลา)   [13 สิงหาคม 2557]
 การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ   [06 สิงหาคม 2557]
 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ (อำนาจหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง)   [31 กรกฎาคม 2557]
 การรับมอบนโยบายจาก อปค. (นายกฤษฎา บุญราช)   [31 กรกฎาคม 2557]
[1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
 มท0302.5/ว12844    โครงการปฏิบัติธรรมฯ

 29/08/14เรียน ปจ.ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กระบี่ ชลบุรี นราธิวาส น่าน บึงกาฬ พิษณุโลก เพชรบุรี ลพบุรี สกลนคร อุดรธานี อุตรดิตถ์
 29/08/14นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส.30 ส.ค.14.05 เสริมสร้างความปรองดอง อ.เมืองปัตตานี
 28/08/14ผอ.สส.เชิญ หน.กง./ฝ./ง.ประชุมใน 29 ส.ค.57 09.30 ณ.ห้องประชุมสส.วังสวนฯ
 28/08/14 จ.ที่ยังดำเนินการควบคุมค่าเช่านาไม่แล้วเสร็จและขยายระยะเวลาภายใน ส.ค.57 ขอเร่งรัดให้รายงานผลการควบคุมค่าเช่านา สัปดาห์ที่ 9 ภายในวันศุกร์ที่ 29 ส.ค.57 ก่อน 12.00 น.
 28/08/14ขอให้จังหวัด/อำเภอแจ้งกำชับกำนันที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทฯ(หลักสูตรกำนัน)รุ่นที่ 2 รายงานตัว วปค.วันที่ 1 ก.ย. 57 ก่อนเวลา 08.30 น.
 27/08/14แจ้งรายชื่อคนที่ได้รับอนุมัติตรวจ DNA ปี57แต่ไม่ประสงค์เข้ารับการตรวจหรือได้รับเพิ่มชื่อก่อนแล้วทางโทรสาร029069237 ภายใน28สค.57โดยด่วน
 27/08/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 15.00น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน บึงกาฬ พังงา แม่ฮ่องสอน อุดรธานี อุตรดิตถ์
 27/08/14เรียน ป้องกันจังหวัด กำชับ จนท. ส่งแผนการฝึกอบรมหมู่บ้านฯ ตามวิทยุ มท.0214(ฉ)/ว223 ลว.19สค.57 ให้จงได้จ้งหวัดที่ยังไม่ได้ส่ง ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง เ
 26/08/14กำหนดพิจารณางบ 58 ขั้นคณะอนุกรรมาธิการฯ วันที่ 28 ส.ค.57 ตั้งแต่เวลา 09.00 ห้อง 306-308 อาคาร 2 และขั้นคณะกรรมาธิการฯ วันเดียวกัน เวลา 13.00 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3
 25/08/14ปค.ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ 8/2557 ทางเว็บไซด์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุธที่ 27 สค.2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ พรตั้งจิตลิขิต

< สิงหาคม  2557>
อาพฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com