สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ


ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ สส. ภาพบรรยากาศการประชุมกองการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ๒ ชั้น ๕กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการกองการสื่อสารและคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๙ (สงขลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๙ (สงขลา) และตรวจติดตามงาน cctv และวิทยุสื่อสาร. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๓ (ยะลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๑๓ (ยะลา) พร้อมได้ปลูกต้นไม้ ไว้เป็นที่ระลึก
ภารกิจสนับสนุนการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต โดยมีท่านรองอธิบดีกรมการปกครอง ประดิษฐ์ ยมานันท์ ตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมงานกองการสื่อสาร กรมการปกครอง ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (สกลนคร) ได้ร่วมกับคณะของท่านปลัดจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมส่วนราชการประจำจังหวัด และสนับสนุนเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำที่ จำนวน ๒ เครื่อง และชนิดมือถือ จำนวน ๕ เครื่อง ให้กับกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร(งานกาชาด)

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเกาะเต่า ผังเมืองรวมชุมชนพนม และผังเมืองรวมชุนชนย่านดินแดง - อิปัน - สินปุน จ.สุราษฎร์ธานี   [28 มกราคม 2558]
 แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรี   [28 มกราคม 2558]
 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗   [21 มกราคม 2558]
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสัตว์พาหนะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗   [15 มกราคม 2558]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ 5/2558   [06 มกราคม 2558]
 การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของ ผอ.สส.   [05 มกราคม 2558]
 การแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บงลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๕๕๗   [26 ธันวาคม 2557]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำภามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [26 ธันวาคม 2557]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (ปรับปรุงครั้ิงที่ ๓) และ เมืองเดชอุดม - โพนงาม จ.อุบลราชธานี   [22 ธันวาคม 2557]
 การมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง   [19 ธันวาคม 2557]
 จัดพิมพ์สมุดบันทึกฯ และ ส.ค.ส. ๒๕๕๘   [19 ธันวาคม 2557]
 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในภารกิจของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   [19 ธันวาคม 2557]
 การบรรยายแนะนำความรู้ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอฯ   [16 ธันวาคม 2557]
 การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗   [12 ธันวาคม 2557]
 แนวทางการประสานงานด้านการข่าว   [12 ธันวาคม 2557]
[1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 31/01/152/2/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ ผจว.สิงห์บุรี เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมและงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจันทร์
 29/01/15ปค.ขอให้ จ.ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ กม.การเปิดบัญชีกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน และสำรวจข้อมูลเบื้องต้นผู้ที่สามารถรับจ้างทำงานระยะสั้น รายงาน ปค.ภายใน 3 ก.พ.58 ดูที่เว็บกรม
 28/01/15๒๘/๑/๕๘/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ รองอสถ.(สมดีฯ) เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนัก"ลดความเหลื่อมล้ำแบ่งปันความสุข"
 27/01/15ปค. ประกาศรับสมัครคัดเลือก อำนวยการสูง มท. ตั้งแต่ 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 58 รายละเอียดที่เว็บไซต์ กจ.ปค.
 27/01/15ปค. ขอเลื่อนกำหนดการรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 23/01/15ให้ จว. พิมพ์ นส. ที่ดาวน์โหลดจากหน้าเว็ปไซต์ วปค. http://www.iadopa.org นส.ที่ มท 0306.5/ว1102 ลว 22 ม.ค.58 เรื่อง แจ้ง ปจ. และนอ. ร่วมถ่ายทอด Best Practice
 22/01/15แจ้งผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ถ้าไปรถบัสพร้อมที่วังฯ 11.00 น. ไปเองพร้อมที่ห้องจามจุรี 14.30 น.
 22/01/15มท. และ ปค. แจ้งให้ นอภ.สูง และ นอภ.ต้น เดินทางไปรับตำแหน่ง 26 ม.ค. 58 รายละเอียดในเว็ปไซต์ กจ.ปค.
 20/01/15 22/1/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้พบ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนัก"ลดความเหลื่อมล้ำแบ่งปันความสุข"
 20/01/15 21/1/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้พบ อยผ. เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองนายสุวัฒน์ จันทร์สุข

< กุมภาพันธ์  2558>
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com