สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ


     การประชุมผู้บริหาร และ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง กองการสื่อสาร ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

  

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 ศอ.บต. ส่งคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และความเข้มแข็งของพื้นที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้   [23 กรกฎาคม 2557]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [23 กรกฎาคม 2557]
 รายงานการประชุมกองการสื่อสาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗   [23 กรกฎาคม 2557]
 การซักซ้อมแนวทางการเสนอหนังสือต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)   [18 กรกฎาคม 2557]
 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้   [10 กรกฎาคม 2557]
 การซักซ้อมแนวทางการเสนอหนังสือราชการต่ออธิบดีกรมการปกครอง   [10 กรกฎาคม 2557]
 การใช้สัญลักษณ์ (Logo) แคมเปญ "มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้" เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน   [09 กรกฎาคม 2557]
 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๗   [30 มิถุนายน 2557]
 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗   [26 มิถุนายน 2557]
 แนวทางกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป   [25 มิถุนายน 2557]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)   [24 มิถุนายน 2557]
 รายงานผลการประชุมชี้แจงมอบนโยบายและแนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของพื้นที่ (แจ้งศูนย์สงขลาฯ)   [23 มิถุนายน 2557]
 การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและการชำระค่าเบี้ยประกันภัย   [23 มิถุนายน 2557]
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก ขรก.เข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอ   [19 มิถุนายน 2557]
 ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมฯ   [19 มิถุนายน 2557]
[1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 23/07/14ปค.ขอเชิญท่านรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ทางเวปไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุทธที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
 22/07/14เชิญประชุม ปค. ครั้งที่ 7/2557 ในวันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปค. ชั้น 2 ตึก ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค. ภายในวันที่ 23 ก.ค. 2557 ก่อนเวลา 16.00
 22/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา14.00น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยันวันที่21กค.57 ขอนแก่น ชัยนาท เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครพนม เพชรบุรี ยโสธร ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี เ
 22/07/14ข้อความที่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวฯที่ทำงานในเรือประมง ตามประกาศ คสช. ฉ.94/2557รายละเอียดตาม ว 1951 ลว.21กค.57ดูได้ที่WWW.dora.do
 18/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.00 น. ของวันนี้ ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กำแพงเพชร ชลบุรี เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครปฐม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี เพช
 17/07/14เร่งรัดรายงานการลดต้นทุนและค่าเช่านา สัปดาห์ที่ 4 ภายในวันศุกร์ 18 ก.ค. 57
 17/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.00 น. ของวันนี้ ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา
 15/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายใน เวลา 15.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 10 ก.ค. 57 นครปฐม พิจิตร มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระยอง ลพบุรี สระแก้ว หนองคาย อ่างทอง วั
 15/07/14วปค.ขอชะลอการอบรมโครงการเสริมสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตย หลักสูตรประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดับอำเภอ ทั้ง 3 รุ่น ออกไป ทั้งนี้ ขอให้มีการเตรียมความพร้อม หากมีการอบรม จะแจ้งให้ทร
 10/07/14ประชุม ผวจ. ปจ. นอ. ฯลฯ ขับเคลื่อนนโยบาย รุ่น1 ภาคอีสานตอนบน 11จ. วันที่15-16 กค.57 รร.นภาลัย จ.อุดรธานี รุ่น2 ภาคอีสานตอนล่าง 9จ. วันที่17-18 กค.57 รร.สีมาธานี จ.นครราชสีมา ดูที่เว็บ ปค. และสน.ปท.
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ พรตั้งจิตลิขิต

< กรกฎาคม  2557>
อาพฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com