สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   [22 ตุลาคม 2557]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร.   [22 ตุลาคม 2557]
 การตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม)   [21 ตุลาคม 2557]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู จ.เพชรบูรณ์   [21 ตุลาคม 2557]
 การจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   [15 ตุลาคม 2557]
 การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๗   [15 ตุลาคม 2557]
 การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยงของประเทศ (การกำหนดให้วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ)   [15 ตุลาคม 2557]
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมการปกครอง   [14 ตุลาคม 2557]
 การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ ของกรมการปกครอง   [14 ตุลาคม 2557]
 สรุปประเด็นการมอบนโยบายและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศุนย์ดำรงธรรมอำเภอ   [14 ตุลาคม 2557]
 การแบ่งสายงานความรับผิดชอบของกรมการปกครอง การมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง   [14 ตุลาคม 2557]
 รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ   [14 ตุลาคม 2557]
 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองเสื้อลายฝีพระหัตถ์   [13 ตุลาคม 2557]
 ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   [13 ตุลาคม 2557]
 รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๕๗   [13 ตุลาคม 2557]
[1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
 มท0310.3/ว3656  ด่วนที่สุด  การตรวจสอบและรับรองตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
 0304.1/ว1112  ด่วนที่สุด  การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของ ปค.
 มท 0304.1/ว1104    แจ้งให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ

 24/10/14มท.แจ้งข้อแนะนำในการตรวจสอบและรับรองสิทธิตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยดูรายละเอียดที่www.dopa.go.th หัวข้อ หนังสือสั่งการ
 24/10/14วปค.จะดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท(หลักสูตรปลัดอำเภอ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรุณาส่งรายชื่อให้ วปค.ภายในวันที่ 31 ต.ค.57 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.iadopa.org
 22/10/1422/10/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวก.กฟภ.เรื่องรถโดยสารไฟฟ้าไร้มลพิษ
 21/10/14ปค.เปลี่ยนการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย สัปดาห์นี้จากวันศุกร์ เป็นวันพุธที่ ๒๒ ต.ค.๕๗ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. ว.จะตามมา
 20/10/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 16.00 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 7 ต.ค. 57 เลย วันที่ 8 ต.ค. 57 ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 9 ต.ค. 57 ตราด วันที่ 10 ต.ค. 57
 20/10/1420/10/57/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อปค.เรื่องก้าวต่อไปของ ปค.ในการขับเคลื่อนงานปี งปม.2558
 17/10/14 ปค.แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอง.ผจว.รายละเอียดที่ person.dopa.go.th/web_dopaperson/
 17/10/14ปค.มี นส.ด่วนที่สุด แจ้ง จ.ให้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยทุกวันศุกร์ โดยครั้งแรกให้รายงานวันจันทร์ ที่ 20 ต.ค.57 ดูที่ www.dopa.go.th
 16/10/14มท.มี นส.ด่วนที่สุดแจ้ง จ.อ.สนับสนุนมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ดูที่ www.dopa.go.th (กรณีแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ต.ค.57)
 16/10/14ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชนโดยด่วน
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกอง-- ว่าง --

< ตุลาคม  2557>
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com