สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 การจัดทำใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ ในระบบ Online   [15 ตุลาคม 2556]
 รายงานตัวชี้วัดกองการสื่อสาร "ร้อยละของเครื่องมือสื่อสารประจำจังหวัด/อำเภอ ที่พร้อมใช้งาน"   [02 ตุลาคม 2556]
 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จชต. (แจ้งเวียน ศ.ยะลา และ ศ.สงขลา)   [30 กันยายน 2556]
 การจัดตั้งสถานีตำรวจประจำตำบลในพื้นที่่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แจ้งเวียน ศ.ยล. และ ศ.สข.)   [27 กันยายน 2556]
 สรุปผลการตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอในพื้นที่จังหวัดยะลา (แจ้งเวียน ศ.ยล. และ ศ.สข.)   [27 กันยายน 2556]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุลสำหรับบุคลากร ปค. สังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และบุคลากร สอ.ปค. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๒)   [25 กันยายน 2556]
 ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ศูนย์สงขลาฯ และ ศูนย์ยะลาฯ)   [25 กันยายน 2556]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคซ่อมบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์   [23 กันยายน 2556]
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังฯ   [23 กันยายน 2556]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖   [20 กันยายน 2556]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีฯ   [12 กันยายน 2556]
 การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา   [12 กันยายน 2556]
 การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา   [12 กันยายน 2556]
 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)   [10 กันยายน 2556]
 เชิญชวนให้เข้าร่วม "โครงการออมทรัพย์ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี"   [04 กันยายน 2556]
[ << ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 30/09/14เรียน ปจ. จากการตรวจสอบการรายงานผล E-Report ในเดือนกันยายน ยังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงานผลฯ ให้รายงานภายในเวลา 16.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยันรายงาน วันที่ 7 ก.ย. 57 อุตรดิตถ์ วันที
 30/09/1430/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง ผวจ.ภูเก็ต เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม
 29/09/14เรียน ปจ. จากการตรวจสอบการรายงานผล E-Report ในเดือนมิถุนายน ยังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงานผลฯ ให้รายงานภายในเวลา 16.00 น. ของวันนี้ให้จงได้ ดังนี้ วันที่ 10 มิ.ย. 57 เลย อุดรธานี อุตรดิตถ์ วันที่ 13 มิ.ย
 29/09/14เรียน ปจ. จากการตรวจสอบการรายงานผล E-Report ในเดือนมิถุนายน ยังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงานผลฯ ให้รายงานภายในเวลา 16.00 น. ของวันนี้ให้จงได้ ดังนี้ วันที่ 10 มิ.ย. 57 เลย อุดรธานี อุตรดิตถ์ วันที่ 13 มิ.ย
 29/09/14ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 15.00 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 26 ก.ย. 57 นครนายก นครราชสีมา พัทลุง พิษณุโลกแม่ฮ่องสอน ยะลา อุดรธานี วันที่ 27 ก.ย. 57 กำแพงเพช
 29/09/14 29/09/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อปค.เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
 26/09/14 ขอเลื่อนเวลาผู้เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยพร้อมกัน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา ก่อนเวลา 07.15 น.โดยออกเดินทางจาก ปค.เวลา 06.30 น.
 26/09/14ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-report ภายในเวลา 15.30 น.ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยันรายงาน วันที่ 10 มิ.ย.57 ลำพูน เลย อุดรธานี อุตรดิตถ์,วันที่ 13 มิ.ย.57 ราชบุรี,วันที่ 14 มิ.ย.57 บึงกาฬ
 26/09/14ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินการรายงานผล E-Report แบบใหม่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการรายงาน จึงขอให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานทาง E-Report เช่นเดิมไปก่อน ตาม
 25/09/1425/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.เพชรบุรี เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ พรตั้งจิตลิขิต

< ตุลาคม  2557>
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com