สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน


ผู้ฟังปัจจุบัน: คน

 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบผู้อำนวยการกองการสื่อสาร มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ สส. ภาพบรรยากาศการประชุมกองการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ๒ ชั้น ๕กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการกองการสื่อสารและคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๙ (สงขลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๙ (สงขลา) และตรวจติดตามงาน cctv และวิทยุสื่อสาร. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๓ (ยะลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๑๓ (ยะลา) พร้อมได้ปลูกต้นไม้ ไว้เป็นที่ระลึก
ภารกิจสนับสนุนการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต โดยมีท่านรองอธิบดีกรมการปกครอง ประดิษฐ์ ยมานันท์ ตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมงานกองการสื่อสาร กรมการปกครอง ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (สกลนคร) ได้ร่วมกับคณะของท่านปลัดจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมส่วนราชการประจำจังหวัด และสนับสนุนเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำที่ จำนวน ๒ เครื่อง และชนิดมือถือ จำนวน ๕ เครื่อง ให้กับกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร(งานกาชาด)

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ผนวก แนบท้ายประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.............   [28 พฤศจิกายน 2557]
 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการจัดงานมหกรรม ๙ ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ   [28 พฤศจิกายน 2557]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [27 พฤศจิกายน 2557]
 นัดตรวจสุขภาพตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   [27 พฤศจิกายน 2557]
 ประกาศใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ   [24 พฤศจิกายน 2557]
 การป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน   [24 พฤศจิกายน 2557]
 การดูแลรักษา อุปกรณ์ และระบบสื่อสารสารสนเทศของศูนย์ดำรงธรรม   [20 พฤศจิกายน 2557]
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   [20 พฤศจิกายน 2557]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสามชุก จ.สุพรรณบุรี (แจ้งเวียน ศ.นว.)   [19 พฤศจิกายน 2557]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหาดเล็ก จ.ตราด (แจ้งเวียน ศ.จบ.)   [19 พฤศจิกายน 2557]
 การเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงการปฏิบัตหน้าที่ราชการ   [19 พฤศจิกายน 2557]
 ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ "รักพ่อ"   [18 พฤศจิกายน 2557]
 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   [12 พฤศจิกายน 2557]
 ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ ๑๑   [11 พฤศจิกายน 2557]
 การจัดทำบันทึกนักปกครอง ปี ๒๕๕๘   [11 พฤศจิกายน 2557]
[ << ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 29/07/15ปค.กำหนดสอบตำแหน่ง ร.ผวจ.ดาวน์โหลดที่ http://person.dopa.go.th/web_dopaperson/
 29/07/1530/7/58/12.05-12.25น.มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.นราธิวาสเรื่องความพร้อมในการจัดกิจกรรม BikeForMomปั่นเพื่อแม่
 28/07/15อปค.เชิญผู้บริหารร่วมประชุม Evening Meeting ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ปค. 1 ชั้น 2 และเน้นย้ำให้ผู้บริหาร ปค. ระดับ ร.อปค. และผอ.สน./กอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 27/07/15สล.ปค.ขอแจ้งเลื่อนการประชุม ปค.ครั้งที่ 5/2558 เดิมกำหนดเป็นวันอังคารที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุม 1 ปค. ออกไประหว่างเดือน ส.ค. 2558 โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 27/07/1529/7/58/12.05-12.25น.มท.ชวนรู้เชิญฟังรองผวจ.นครพนม(ธวัชฯ) เรื่องความพร้อมในการจัดกิจกรรมBilkeForMomปั่นเพื่อแม่&งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอธาตุพนมฯ
 24/07/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงาน E-Report ประจำสัปดาห์(3ก.ค.58เวลา13.00น.)แล้วปรากฎว่ายังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.กาญจนบุรี 2.ขอนแก่น 3.ตรัง 4.นครนายก 5.นครนายก 6.บึงกาฬ 7.สมุทรปราการ 8.สุโขทัย 9.
 24/07/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงาน E-Report ประจำสัปดาห์(3ก.ค.58เวลา13.00น.)แล้วปรากฎว่ายังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.กาญจนบุรี 2.ขอนแก่น 3.ตรัง 4.นครนายก 5.นครนายก 6.บึงกาฬ 7.สมุทรปราการ 8.สุโขทัย 9.
 24/07/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงาน E-Report ประจำสัปดาห์(3ก.ค.58เวลา13.00น.)แล้วปรากฎว่ายังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.กาญจนบุรี 2.ขอนแก่น 3.ตรัง 4.นครนายก 5.นครนายก 6.บึงกาฬ 7.สมุทรปราการ 8.สุโขทัย 9.
 24/07/1528/7/58/12.05-12.25น.มท.ชวนรู้เชิญรับฟังผวจ.สระบุรีเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่&ความพร้อมในการจัดกิจกรรมBikeForMomปั่นเพื่อแม่&เชิญชวนร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน
 24/07/1527/7/58/12.05-12.25น.มท.ชวนรู้เชิญรับฟังผวจ.พระนครศรีอยุธยาเรื่องความพร้อมในการจัดกิจกรรมBike For Momปั่นเพื่อแม่
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองนายสุวัฒน์ จันทร์สุข

< สิงหาคม  2558>
อาพฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com