สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบผู้อำนวยการกองการสื่อสาร มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ สส. ภาพบรรยากาศการประชุมกองการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ๒ ชั้น ๕กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการกองการสื่อสารและคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๙ (สงขลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๙ (สงขลา) และตรวจติดตามงาน cctv และวิทยุสื่อสาร. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๓ (ยะลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๑๓ (ยะลา) พร้อมได้ปลูกต้นไม้ ไว้เป็นที่ระลึก
ภารกิจสนับสนุนการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต โดยมีท่านรองอธิบดีกรมการปกครอง ประดิษฐ์ ยมานันท์ ตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมงานกองการสื่อสาร กรมการปกครอง ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (สกลนคร) ได้ร่วมกับคณะของท่านปลัดจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมส่วนราชการประจำจังหวัด และสนับสนุนเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำที่ จำนวน ๒ เครื่อง และชนิดมือถือ จำนวน ๕ เครื่อง ให้กับกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร(งานกาชาด)

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู จ.เพชรบูรณ์   [21 ตุลาคม 2557]
 การจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   [15 ตุลาคม 2557]
 การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๗   [15 ตุลาคม 2557]
 การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยงของประเทศ (การกำหนดให้วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ)   [15 ตุลาคม 2557]
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมการปกครอง   [14 ตุลาคม 2557]
 การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ ของกรมการปกครอง   [14 ตุลาคม 2557]
 สรุปประเด็นการมอบนโยบายและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศุนย์ดำรงธรรมอำเภอ   [14 ตุลาคม 2557]
 การแบ่งสายงานความรับผิดชอบของกรมการปกครอง การมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง   [14 ตุลาคม 2557]
 รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ   [14 ตุลาคม 2557]
 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองเสื้อลายฝีพระหัตถ์   [13 ตุลาคม 2557]
 ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   [13 ตุลาคม 2557]
 รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๕๗   [13 ตุลาคม 2557]
 แถลงการณ์สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย   [13 ตุลาคม 2557]
 จัดทำบัญชีวันลา ตามแบบฟอร์มที่แนบ เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๕๗   [10 ตุลาคม 2557]
 การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน   [10 ตุลาคม 2557]
[ << ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 17/04/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-reportประจำสัปดาห์(17เม.ย.58เวลา14.30น.)แล้วปรากฏว่ายังมี จ.ที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.ชุมพร 2.นครปฐม 3.ปทุมธานี 4.ปราจีนบุรี 5.พะเยา 6.พิษณุโลก 7.เพชรบูรณ์ 8.แพร่ 9.ยโสธร 1
 17/04/15 23/4/58/20.20-21.00 น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด พระผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขทาง NBT ตอนโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงฯ จ.เชียงใหม่
 17/04/15 22/4/58/20.20-21.00 น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด พระผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขทาง NBT ตอนโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ จ.กาฬสินธุ์
 17/04/1520/4/58/20.20-21.00 น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด พระผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขทาง NBT ตอนโครงปรับปรุงและขุดลอกหนองกกโกฯ จ.สกลนคร
 16/04/15 16/4/58/20.20-21.00 น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด พระผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขทาง NBT ตอนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(วังแขม)จ.ลพบุรี
 10/04/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-reportประจำสัปดาห์(10เม.ย.58เวลา14.30น.)แล้วปรากฏว่ายังมี จ. ที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.กาฬสินธ์ุ 2.ขอนแก่น 3.ชัยนาท 4.ปราจีนบุรี 5.เพชรบุรี 6.แพร่ 7.มุกดาหาร 8.ลำพูน
 09/04/15ขอให้ส่งข้อมูลตาม นส.ที่ กค 0724/ว507 ลว.20 ม.ค.2558 ให้กรมสรรพากรด่วน
 08/04/15ขอให้ส่งข้อมูลตาม นส.ที่ กค 0724/ว 507 ลว.20 ม.ค.2558 ให้กรมสรรพากรด่วน
 03/04/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงาน E-report ประจำสัปดาห์(3เม.ย.58เวลา14.30น.)แล้วปรากฏว่ายังมี จว.ที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.ชลบุรี 2.ชัยนาท 3.ชัยภูมิ 4.ชุมพร 5.นครปฐม 6.นครสวรรค์ 7.ปทุมธานี 8.ปราจีนบุรี 9.พิษ
 03/04/15แจ้งการแต่งกายวันที่ 7 เม.ย. 58 ชุดสุภาพเสื้อม่วง
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองนายสุวัฒน์ จันทร์สุข

< เมษายน  2558>
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com