สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน


ผู้ฟังปัจจุบัน: คน

 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ผนวก แนบท้ายประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 จัดพิมพ์สมุดบันทึกฯ และ ส.ค.ส. ๒๕๕๘   [19 ธันวาคม 2557]
 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในภารกิจของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   [19 ธันวาคม 2557]
 การบรรยายแนะนำความรู้ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอฯ   [16 ธันวาคม 2557]
 การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗   [12 ธันวาคม 2557]
 แนวทางการประสานงานด้านการข่าว   [12 ธันวาคม 2557]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุนชนโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง และชุมชนเลิงนกทา - สวาท จ.ยโสธร (แจ้ง ศ.นครสวรรค์ และ ศ.อุบลฯ ทราบ)   [12 ธันวาคม 2557]
 การคัดเลือกข้าราชการเข้าอบรม$   [08 ธันวาคม 2557]
 สรุปผลการประชาสัมพันธ์ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗   [08 ธันวาคม 2557]
 มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม   [08 ธันวาคม 2557]
 ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อหนังสือ "ข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว"   [03 ธันวาคม 2557]
 การจัดทำโครงการ "ทศพิธธรรมราชา"   [01 ธันวาคม 2557]
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และมติการประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี   [28 พฤศจิกายน 2557]
 รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.............   [28 พฤศจิกายน 2557]
 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการจัดงานมหกรรม ๙ ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ   [28 พฤศจิกายน 2557]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [27 พฤศจิกายน 2557]
[ << ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
 มท 0302.2/ว 16550    การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
 มท 0305.1/ว 16535  ด่วนที่สุด  รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการให้กรมการปกครองทราบทาง E-Mail:DOPA2557@Gmail.com
 มท 0305.2/ว 16520  ด่วนที่สุด  ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดจัดส่งข้อมูลคำขอรับการจัดสรรงบประมาณทาง E-Mail:dopabutget@hotmail.com
 มท 0304.1/ว 1411    การใช้งบประมาณที่ได้รับการโอนจัดสรร

 14/08/15 ปค.ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งอำนวยการสูงที่เว็บไซต์ กจ.ปค.โดยกำหนดให้ทักท้วงคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการ ภายในวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๘
 13/08/15ปค.ขอให้ จ.รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน เนื่องจากเป็น นโยบายเร่งด่วนของ รบ จึงขอให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ 15 ส.ค.58 ก่อนเวลา 15.00น.
 10/08/15จว.ที่ยังไม่ได้รายงานผลมาตรการการควบคุมสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชน ของเดือน กรกฏาคม 2558 ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยด่วน/จว.ที่ยังไม่ได้รายงานผลนโยบายลดอบายมุขฯ ของเดือน มิ.ย. ให้จัดส
 07/08/1510/8/58/12.05-12.25น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟังรองผวจ.สงขลา(อนุชิต)เรื่องการขับเคลื่อนวาระมท.เมืองไทยน่าอยู่&ความพร้อมกิจกรรมBike for Mom ปั่นเพื่อแม่
 07/08/157/8/58/12.05-12.25น.FM.91มท.ชวนรู้เชิญรับฟังผวจ.สุราษฎร์ธานีเรื่องการขับเคลื่อนวาระมท.เมืองไทยน่าอยู่&ความพร้อมกิจกรรม Bike for Momปั่นเพื่อแม่
 06/08/15ปค.ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง หน.สร.มท. ที่เว็ปไซต์ กจ.ปค.
 06/08/15ปค.จัดสรรงบประมาณศูนย์ดำรงธรรมเพิ่มเติม ดูที่หนังสือสั่งการในเว็ป ปค.
 05/08/156/8/58/12.05-12.25น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟังผวจ.มหาสารคาม เรื่องคาวมพร้อมในการกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่&กิจกรรม 150ปีมหาสารคาม
 05/08/15 วันที่ 10 ส.ค. 58 เปลลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาในการมอบรางวัล กน. ผญบ.ยอดเยี่ยม จากเดิม ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ กทม. เวลา 10.00น. เป็น ห้องบุญยะจินดา 2-3 สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรั
 04/08/15อปค.เชิญผู้บริหารร่วมประชุม Evening Meeting ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น.ณ ห้องประชุม ปค.2 ชั้น5 และเน้นยำ้ให้ผู้บริหาร ปค. ระดับ ร.อปค. และ ผอ.สน./กอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองนายสุวัฒน์ จันทร์สุข

< กันยายน  2558>
อาพฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com