สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)   [11 มิถุนายน 2557]
 การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กรมการปกครอง (ศปป.ปค.)   [11 มิถุนายน 2557]
 การยกเว้นหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกขอกู้เงินสามัญโดยชำระหนี้ตามสัญญาเดิมไม่ถึง ๑๘ งวด   [09 มิถุนายน 2557]
 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   [05 มิถุนายน 2557]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗   [03 มิถุนายน 2557]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ 1/2557   [14 พฤษภาคม 2557]
 ภรรยาข้าราชการถึงแก่กรรม   [07 พฤษภาคม 2557]
 การเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2557   [30 เมษายน 2557]
 งดการประชุมเดือน ธ.ค. (2 - 3 ธ.ค. 56)   [28 พฤศจิกายน 2556]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖   [26 พฤศจิกายน 2556]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) จ.พังงา   [25 พฤศจิกายน 2556]
 ขอให้ชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ   [25 พฤศจิกายน 2556]
 นัดตรวจสุขภาพตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   [25 พฤศจิกายน 2556]
 การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖   [18 พฤศจิกายน 2556]
 สรุปผลการแถลงแผนการต่อสู้เพื่อเอาชนะในระดับหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๗   [18 พฤศจิกายน 2556]
[ << ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 20/10/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 16.00 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 7 ต.ค. 57 เลย วันที่ 8 ต.ค. 57 ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 9 ต.ค. 57 ตราด วันที่ 10 ต.ค. 57
 20/10/1420/10/57/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อปค.เรื่องก้าวต่อไปของ ปค.ในการขับเคลื่อนงานปี งปม.2558
 17/10/14 ปค.แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอง.ผจว.รายละเอียดที่ person.dopa.go.th/web_dopaperson/
 17/10/14ปค.มี นส.ด่วนที่สุด แจ้ง จ.ให้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยทุกวันศุกร์ โดยครั้งแรกให้รายงานวันจันทร์ ที่ 20 ต.ค.57 ดูที่ www.dopa.go.th
 16/10/14มท.มี นส.ด่วนที่สุดแจ้ง จ.อ.สนับสนุนมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ดูที่ www.dopa.go.th (กรณีแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ต.ค.57)
 16/10/14ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชนโดยด่วน
 14/10/14ปค. ประกาศสอบ รอง.ผวจ.รายละเอียดที่ www.person.dopa.go.th/web_dopaperson/
 14/10/14เชิญประชุม ปค. ครั้งที่ 10/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปค. ชั้น 2 ตึก ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค. ภายในวันที่ 24 ต.ค. 2557 ก่อนเวลา
 13/10/14แจ้ง หน.กง./ฝ./ศ.เขต 1/ง. ประชุม งป 58 ใน 131430 ต.ค. 58
 09/10/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 16.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 7 ต.ค. 57 เลย วันที่ 8 ต.ค. 57 ประจวบคีรีขันธ์ แพร่ ระนอง หนองคาย
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกอง-- ว่าง --

< ตุลาคม  2557>
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com