สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ


ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ สส. ภาพบรรยากาศการประชุมกองการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ๒ ชั้น ๕กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการกองการสื่อสารและคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๙ (สงขลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๙ (สงขลา) และตรวจติดตามงาน cctv และวิทยุสื่อสาร. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๓ (ยะลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๑๓ (ยะลา) พร้อมได้ปลูกต้นไม้ ไว้เป็นที่ระลึก
ภารกิจสนับสนุนการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต โดยมีท่านรองอธิบดีกรมการปกครอง ประดิษฐ์ ยมานันท์ ตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมงานกองการสื่อสาร กรมการปกครอง ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (สกลนคร) ได้ร่วมกับคณะของท่านปลัดจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมส่วนราชการประจำจังหวัด และสนับสนุนเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำที่ จำนวน ๒ เครื่อง และชนิดมือถือ จำนวน ๕ เครื่อง ให้กับกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร(งานกาชาด)

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 ขอเชิญประชุม ปค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗   [23 กันยายน 2557]
 ข่าวที่เสนอทางหนังสือพิมพ์   [23 กันยายน 2557]
 ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗   [15 กันยายน 2557]
 สรุปผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   [12 กันยายน 2557]
 แจ้งคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   [10 กันยายน 2557]
 โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง   [09 กันยายน 2557]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุลสำหรับบุคลากร ปค. ส่วนกลางฯ   [04 กันยายน 2557]
 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปค. ประจำปี ๒๕๕๗   [04 กันยายน 2557]
 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มท. ประจำปี ๒๕๕๗   [04 กันยายน 2557]
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   [29 สิงหาคม 2557]
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี   [28 สิงหาคม 2557]
 ข้อสั่งการในที่ประชุม ปค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗   [28 สิงหาคม 2557]
 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗   [28 สิงหาคม 2557]
 ขอส่งกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า   [28 สิงหาคม 2557]
 สรุปประเด็นจากรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"   [26 สิงหาคม 2557]
[ << ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 27/01/15ปค. ประกาศรับสมัครคัดเลือก อำนวยการสูง มท. ตั้งแต่ 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 58 รายละเอียดที่เว็บไซต์ กจ.ปค.
 27/01/15ปค. ขอเลื่อนกำหนดการรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 23/01/15ให้ จว. พิมพ์ นส. ที่ดาวน์โหลดจากหน้าเว็ปไซต์ วปค. http://www.iadopa.org นส.ที่ มท 0306.5/ว1102 ลว 22 ม.ค.58 เรื่อง แจ้ง ปจ. และนอ. ร่วมถ่ายทอด Best Practice
 22/01/15แจ้งผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ถ้าไปรถบัสพร้อมที่วังฯ 11.00 น. ไปเองพร้อมที่ห้องจามจุรี 14.30 น.
 22/01/15มท. และ ปค. แจ้งให้ นอภ.สูง และ นอภ.ต้น เดินทางไปรับตำแหน่ง 26 ม.ค. 58 รายละเอียดในเว็ปไซต์ กจ.ปค.
 20/01/15 22/1/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้พบ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนัก"ลดความเหลื่อมล้ำแบ่งปันความสุข"
 20/01/15 21/1/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้พบ อยผ. เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
 20/01/15 20/1/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้พบ ผวจ.นครปฐม เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนัก"เรียนรู้ค่านิยมไทยก้าวไกลสู่อนาคต"
 19/01/1519/1/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.มหาสารคามเรื่องงาน150ปีบุญเบิกฟ้ามหาสารคาม
 16/01/15ปค. ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุธที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองนายสุวัฒน์ จันทร์สุข

< มกราคม  2558>
อาพฤ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com