รายการประจำวันอังคาร
08.00-09.00 น. ข่าวมหาดไทย
09.00-10.30 น.
  นโยบาย ปค. มท. รัฐบาล
 • ข้อสั่งการ
 • นโยบาย
 • สาระสำคัญ
10.30-12.00 น. นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
12.00-13.00 น.
 • งานบริหารงานบุคคล (กจ.)
 • วิถีธัญบุรี (วปค.)
 • งานพระราชดำริ (กสภ.)
 • ปกครองท้องที่ (สน.ปท.)
13.00-14.00 น. Rerun KM ปกครอง (สส.)
14.00-15.00 น. Rerun นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี (ทำเนียบรัฐบาล)
15.00-16.00 น. Rerun
 • สาระทะเบียนบัตร (สน.บท.)
 • รักษาดินแดนยิ่งชีพ (สน.อส.)
 • ดำรงธรรม (สน.สก.)
 • บ้านเราสงบสุข (สน.มน.)

  รายการ KM   รายการนโยบายรัฐบาล   รายการข่าว

กองการสื่อสาร กรมการปกครอง
ถ.อัษฎางค์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
Tel : 0-2222-8888 Hotline 50715