รายการประจำวันพุธ
08.00-09.00 น. ข่าวมหาดไทย
09.00-10.30 น.
 • ภาษาอังกฤษปกครอง (วช.)
 • งานวิจัยของ ปค. (วช.)
 • เรื่องเล่าจากวารสาร (วช.)
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ (สอ.ปค.)
10.30-12.00 น. นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
12.00-13.00 น.
 • งานการเงินและบัญชี (กค.)
 • เทศาภิบาล (วช.)
 • งานตรวจสอบระบบบัญชี (ตบ.)
 • การพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
13.00-14.00 น. Rerun
  นโยบาย ปค. มท. รัฐบาล
 • ข้อสั่งการ
 • นโยบาย
 • สาระสำคัญ
14.00-15.00 น. Rerun นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี (ทำเนียบรัฐบาล)
15.00-16.00 น. Rerun
 • งานบริหารงานบุคคล (กจ.)
 • วิถีธัญบุรี (วปค.)
 • งานพระราชดำริ (กสภ.)
 • ปกครองท้องที่ (สน.ปท.)

  รายการ KM   รายการนโยบายรัฐบาล   รายการข่าว

กองการสื่อสาร กรมการปกครอง
ถ.อัษฎางค์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
Tel : 0-2222-8888 Hotline 50715