รายการประจำวันศุกร์
08.00-09.00 น. ข่าวมหาดไทย
09.00-10.30 น. อำเภอยิ้ม (ภูมิภาค)
10.30-12.00 น. นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
12.00-13.00 น. เวลาผู้บังคับบัญชาระดับกรม (สล.)
13.00-14.00 น. Rerun
  • บันทึกนักปกครอง (สส.)
  • อส.นักรบประชาชน (สน.อส.)
  • นักปกครองท้องที่ (สน.ปท.)
  • แวดวงปกครอง (สส.)
14.00-15.00 น. Rerun นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี (ทำเนียบรัฐบาล)
15.00-16.00 น. Rerun
  • สื่อสารปริทรรศ (สส.)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศสป.)
  • ไปกับผู้ตรวจ (กตร.)
  • เสียง จชต. (สนง.ผช.ศฮบต.)

  รายการ KM   รายการนโยบายรัฐบาล   รายการข่าว

กองการสื่อสาร กรมการปกครอง
ถ.อัษฎางค์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
Tel : 0-2222-8888 Hotline 50715