รายการประจำวันอาทิตย์

  รายการ KM   รายการนโยบายรัฐบาล   รายการข่าว

กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888