รายการประจำวันจันทร์
08.00-09.00 น. ข่าวมหาดไทย
09.00-10.30 น. KM ปกครอง (สส.)
10.30-12.00 น. นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
12.00-13.00 น.
  • สาระทะเบียนบัตร (สน.บท.)
  • รักษาดินแดนยิ่งชีพ (สน.อส.)
  • ดำรงธรรม (สน.สก.)
  • บ้านเราสงบสุข (สน.มน.)
13.00-14.00 น. Rerun อำเภอยิ้ม (ภูมิภาค)
14.00-15.00 น. Rerun นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี (ทำเนียบรัฐบาล)
15.00-16.00 น. Rerun เวลาผู้บังคับบัญชาระดับกรม (สล.)

  รายการ KM   รายการนโยบายรัฐบาล   รายการข่าว

กองการสื่อสาร กรมการปกครอง
ถ.อัษฎางค์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
Tel : 0-2222-8888 Hotline 50715