ความรู้อื่นๆ ที่ควรรู้ (สรุป)
     โดย : นายมนัส สุวรรณรินทร์ ผอ.ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 1
04-Feb-2017  
      การจัดทำแผนในระดับต่างๆและหลักบริหารโครงการ
     โดย : น.ส.วรรณี วุฒิฤทธากุล หน.กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน
04-Feb-2017  
     พรบ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497และ พรบ.ชั้นยศ/วินัย อส.
     โดย : นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.ส่วนยุทธการ และการข่าว สน.อส.
03-Feb-2017  
      พรบ.สัญชาติ พ.ศ.2508
     โดย : นายวิชัย ปัทมวิภาค หน.กลุ่มมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร
02-Feb-2017  
     พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
     โดย : นายอำนาจ โพธิ์สอาด หน.กลุ่มมาตรฐาน และระเบียบบัตรประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน
01-Feb-2017  
     การทะเบียนทั่วไป
     โดย : นายสุโสฬส พึ่งบุญ หน.กลุ่มมาตรฐานและระเบียบงานทะเบียนทั่วไป
31-Jan-2017  
      พรบ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
     โดย : นายสมคิด ขวัญดำ เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ
31-Jan-2017  
1 to 7 of 31 | Go to Page [1] [2] [3] [4] [5]
@DOPA Channel
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง