ประชุมกรมการปกครองครั้งที่ 11/ 2560
     โดย : ประชุมกรมการปกครอง
29-Dec-2017  
     สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย NEW
     โดย : นายมนัส สุวรรณรินทร์ ผอ.ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 1
30-Sep-2017  
     ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ NEW
     โดย : นายวริศธิ์นันย์ เสือทอง ผู้อำนวยการส่วนบริหารงาน กำนันผู้ ใหญ่บ้าน
15-Sep-2017  
     พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม NEW
     โดย : นายฐปนพงษ์ชัย นรภัทรพงษ์ หน.กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย สน.สก.
21-Sep-2017  
     การสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง NEW
     โดย : ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบการสอบสวนคดีอาญา ส่วนการสอบสวนคดี
16-Sep-2017  
     สาระสำคัญของประมวลกฎหมายอาญา ภาคทั่วไปและฐานความผิดที่เกียวข้องกบอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง NEW
     โดย : ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบการสอบสวนคดีอาญา ส่วนการสอบสวนคดี
11-Sep-2017  
      การเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น NEW
     โดย : ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบการสอบสวนคดีอาญา ส่วนการสอบสวนคดี
16-Sep-2017  
1 to 7 of 51 | Go to Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
@DOPA Channel
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง